เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 30 ชั่วโมง 30 นาที
63 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

BS1101 ป.6 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,240 บาท เท่านั้น!

3,200 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้รวมอยู่ใน

BS1111 ชุดประหยัด 1 รวม ป.6 เข้า ม.1

สมัครเรียนแบบบุฟเฟต์

ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง


ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
วิชาพระพุทธศาสนา
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
วิชาหน้าที่พลเมือง
(รวมเนื้อหาครบถ้วนที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ทั้งส่วนของ ป.4 ป.5 และ ป.6 รวมเนื้อหาเกินหลักสูตรไป ม.ต้น เล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมข้อสอบ)

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
เวลา(นาที)
ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับศาสนา และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 หน้า 1-2 44:16  
ตารางสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละศาสนา หน้า 3 32:41  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 2 พระพุทธศาสนา
เวลา(นาที)
พุทธประวัติ 1 หน้า 4 22:33  
พุทธประวัติ 2 หน้า 4-7 41:31  
สังเวชนียสถาน และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 และ 3 หน้า 7-9 17:44  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 9 13:27  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 และ 5 หน้า 9-11 45:55  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 12-14 41:17  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 หน้า 14-16 39:26  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 หน้า 16-20 46:00  
การบริหารจิต การเจริญปัญญา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หน้า 21-22 16:21  
หน้าที่ชาวพุทธ ศาสนพิธี สรุปบทสวดมนต์ และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6 หน้า 23-29 49:21  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 3 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เวลา(นาที)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 30-33 48:00  
แบบฝึกหัดที่ 7 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 33 9:04  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 4 ศาสนาคริสต์
เวลา(นาที)
ศาสนาคริสต์ หน้า 34-37 46:48  
แบบฝึกหัดที่ 8 ศาสนาคริสต์ หน้า 37-38 20:15  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 5 ศาสนาอิสลาม
เวลา(นาที)
ศาสนาอิสลาม หน้า 39-41 38:17  
แบบฝึกหัดที่ 9 ศาสนาอิสลาม หน้า 41-42 24:37  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 6 ศาสนาซิกข์ (สิกข์)
เวลา(นาที)
ศาสนาซิกข์ (สิกข์) หน้า 43-44 15:08  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : เฉลยแบบฝึกหัดและติวสอบ
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัดที่ 10 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กาถูกผิด หน้า 45 14:06  
แบบฝึกหัดที่ 11 ติวสอบประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ หน้า 46 18:08  
แบบฝึกหัดที่ 12 ติวสอบหลักธรรมค้ำจุนโลก หน้า 47-48 37:30  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 1 หน้า 49 21:43  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 2 หน้า 49 20:11  
แบบฝึกหัดที่ 14 ติวสอบชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข หน้า 50 19:50  
แบบฝึกหัดที่ 15 ติวสอบจิตสงบ พบความสุข หน้า 51 15:53  
แบบฝึกหัดที่ 16 ติวสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี หน้า 51-52 17:02  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง
เวลา(นาที)
พลเมืองดี 1 หน้า 53-57 59:01  
พลเมืองดี 2 หน้า 58 5:43  
พลเมืองดี 3 หน้า 59-60 34:13  
พลเมืองดี 4 และแบบฝึกหัดที่ 17 หน้า 61-64 40:42  
แบบฝึกหัดที่ 18 หน้า 65 19:54  
แบบฝึกหัดที่ 19-20 หน้า 66-67 23:51  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 2 การเมืองการปกครองไทย
เวลา(นาที)
การเมืองการปกครองไทย 1 หน้า 68 16:39  
การเมืองการปกครองไทย 2 การบริหารราชการแผ่นดินไทย หน้า 68-70 23:06  
การเมืองการปกครองไทย 3 ฝ่ายนิติบัญญัติ หน้า 70-76 53:39  
การเมืองการปกครองไทย 4 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง หน้า 76-78 25:00  
การเมืองการปกครองไทย 5 ฝ่ายบริหาร หน้า 78-79 12:21  
การเมืองการปกครองไทย 6 ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หน้า 80-82 24:35  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 21 และ 22 หน้า 82-83 12:47  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 23 หน้า 84-85 25:50  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 3 กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
เวลา(นาที)
กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน หน้า 86-91 55:16  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 24-25 หน้า 92-93 21:08  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : ติวสอบ
เวลา(นาที)
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน : เฉลยแบบฝึกหัด 26-27 9:03  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
เวลา(นาที)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ หน้า 95-97 44:30  
ระบบเศรษฐกิจ หน้า 98-99 18:00  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เวลา(นาที)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หน้า 100-103 38:41  
หน่วยทางเศรษฐกิจ หน้า 103-105 31:43  
การบริโภค หน้า 106-108 21:55  
เฉลยแบบฝึกหัด 31-32-33-34 หน้า 109-110 13:31  
ระบบการแลกเปลี่ยน และเฉลยแบบฝึกหัด 35 หน้า 111-113 28:08  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 3 การเงิน การธนาคาร การคลัง
เวลา(นาที)
การเงิน ระบบสินเชื่อ หน้า 114-119 45:07  
สถาบันการเงิน หน้า 119-122 41:53  
สหกรณ์ หน้า 122-124 24:50  
เฉลยแบบฝึกหัด 36-37 หน้า 125-126 12:51  
การคลัง : เศรษฐกิจภาครัฐบาล หน้า 127-128 48:33  
เฉลยแบบฝึกหัด 38-39 หน้า 128-129 11:27  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เวลา(นาที)
เศรษฐกิจพอเพียง 22:18  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 5 การวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์
เวลา(นาที)
กลไกราคา หน้า 132-133 53:19  
ปัญหาเศรษฐกิจ หน้า 133-134 39:09  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หน้า 134-135 43:22  
สาระเศรษฐศาสตร์ : ติวสอบ
เวลา(นาที)
เฉลยแบบฝึกหัด 40 ติวสอบผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร ป.6 22:43  
เฉลยแบบฝึกหัด 41 ติวสอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ป.6 28:28  
BS2111 สารบัญ.pdf
BS2111 ติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 download.pdf
BS2111 ใบรองปก.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ชอบเรียนกับครูพี่เบีย์คะเรียนแล้วไม่เครียดสอนเนื้อหาเข้าใจ

  • เนื้อหาเรื่องวันสำคัญของพระพุทธศาสนาหายไปครับ ช่วยเเก้ไขหน่อยครับ เเต่โดยรวมถือว่าสอนดีครับ
    กัน******ตสม