เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 48 นาที
2 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

Pre Yourself เทคนิคพิชิตข้อสอบ admission วิชาสังคมศึกษา

แนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา การอ่านหนังสือ การเตรียมตัว ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบ by P'Jun

โดย ปพน จูน คิมูระ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

ที่มาของคอร์ส :
ในปัจจุบันรูปแบบการศึกษาและรูปแบบการใช้ชีวิตได้ปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและการวางแผนตัวเองในการดําเนินชีวิต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจํานวนมากขึ้น แต่หลายครั้งที่นักเรียนประสบปัญหาที่เกิดจากความสับสน ความไม่เข้าใจ และแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยความคาดหวัง แรงกดดัน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีการตั้งคําถามว่า “ฉันอยากเป็นอะไร” ซึ่งเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก แต่เมื่อนักเรียนกําลังจะก้าวสู่สถานะนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมองว่า การวางแผนตัวเองและการหาคําตอบเพื่อให้เดินไปตามเป้าที่ตนเองต้องการมีความสําคัญไม่แพ้ไปกับการอ่านหนังสือและทําแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบในสนามสอบต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา :
1. เพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการตัดสินใจในภาพกว้างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและการตั้งคําถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและต่อยอดด้วยตนเอง
2. เพื่อเป็นการแนะนํารูปแบบและวิธีการทําแบบทดสอบจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนและเป็นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการสอบ

กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) ที่ยังสับสนกับตนเองเกี่ยวกับอนาคตและการวางแผนชีวิตผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการแนวทางในการเตรียมตัวสอบในรูปแบบต่างๆเช่น ปรนัย พิจารณาข้อความ และ อ่านบทความ
2. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอบในปัจจุบันสําหรับการปรับตัวและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และทางเดินของนักเรียนในการตัดสินใจเพื่ออนาคต

รูปแบบในการศึกษา :
สําหรับคอร์สนี้รูปแบบการศึกษาจะเป็นการฟังคําบรรยายและไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตนเองมีความสนใจหรือต้องการที่จะเข้าศึกษาคณะใด ซึ่งจะเป็นการให้คําแนะนําในเบื้องต้นเช่นเดียวกับรูปแบบการทําแบบฝึกหัด/ข้อสอบที่ผู้สอนจะแนะแนวและยกตัวอย่างวิธีการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจในการตอบข้อสอบรวมถึงการบริหารเวลาการตัดสินใจในแต่ละข้อว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรในการเลือกตอบ เพราะในการสอบแต่ละสนามนั้นจะใช้เวลาที่แตกต่างกันแม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นการสอบแบบปรนัยโดยส่วนใหญ่แต่ในบางสนามสอบอาจจะมีรูปแบบการสอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา
1. นักเรียนสามารถค้นหาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
2. นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการให้คําแนะนําในคอร์สนี้ไปปรับใช้ในการฝึกฝนความรู้และการเตรียมตัวสอบของตนเองได้
3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Pre-yourself Course
เวลา(นาที)
Ep.1 แรงบันดาลใจ...สู่เป้าหมาย 21:59  
Ep.2 แนะนําการทํา แบบฝึกหัด/ข้อสอบ สังคมศึกษา 26:13  
เค้าโครงการเรียน_การทบทวน Pre Yourself Course.pdf
แรงบันดาลใจ…สู่เป้าหมาย (เอกสารประกอบ Ep.1).pdf
แรงบันดาลใจ...สู่เป้าหมาย (Smart board).pdf
แนะนำในการทำแบบฝึกหัด_ข้อสอบ (เอกสารประกอบ Ep.2).pdf
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา 2018 (เอกสารประกอบ Ep.2) .pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • .
    Fgh****hhh