เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 34 นาที
20 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Thanakhan Sorhasan
Course Square Selection

Skills Matrix & OJT Matrix การจัดทําและปรับใช้ “อย่างง่าย แต่ได้ผล” สู่ผลสําเร็จขององค์กร

คอร์สออนไลน์ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจ แนวทางการ จัดทําและปรับใช้ Skills Matrix ที่สอดคล้อง กับ ISO9001 และการเชื่อมโยงกับ OJT ที่ เรียนรู้เชิงลึก เข้าใจและนําไปปรับใช้ได้จริง

โดย Thanakhan Sorhasan
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,690 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับ

 • Recruiter
 • ผู้จัดการ หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้าน HRD
 • ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกฝ่าย / แผนก


เนื้อหาหลักคอร์สเรียนนี้

 • ทำไมองค์กรนิยมทำ Skill Matrix
 • ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Skills ไว้อย่างไร
 • ทักษะหรือ Skill คืออะไร Skill มีกี่แบบ และแบบใด ที่นิยมมาใช้จัดทำ Skill Matrix
 • ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
 • บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Skills Matrix
 • ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร
 • ประโยชน์ของการทำตารางทักษะหรือ Skill Matrix
 • ขั้นตอนการจัดทำตารางทักษะ
 • การจัดทำตัวชี้วัดทักษะการปฏิบัติใน Skill Matrix
 • การจัดทำหัวข้อการสอนงานจากรายการทักษะ และ การจัดทำ OJT Matrix เป็นต้น


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นี้

 • ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์เพื่อกำหนด ทักษะสำหรับการปฏิบัติงาน (Working Skills)
 • เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำ Skill Matrix หรือ ตารางทักษะโดยเฉพาะการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับย้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO9001
 • เข้าใจตัวอย่างของการกำหนดระดับทักษะ เพื่อนำไป ปรับใช้ในองค์กร
 • เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์เพื่อกำหนดการปฏิบัติที่ ต้องการตามทักษะสำหรับการปฏิบัติงาน (Working Skills Indicators) สำหรับแต่ละระดับทักษะ
 • เข้าใจแนวทางการเชื่อมโยงทักษะเพื่อการกำหนด หัวข้อการสอนงานแบบ On-the-Job Training


Intro
เวลา(นาที)
แนะนำตัววิทยากรผู้สอน FREE 3:25  
แนะนำคอร์สนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง FREE 2:39  
บทเรียนในหลักสูตร
เวลา(นาที)
บทที่1 : Introduction (ทำไมเรื่อง Skill Matrix จึงสำคัญ,Skills และมาตรฐาน ISO9001)s 12:15  
บทที่2 : ทบทวนเรื่องทักษะ (Skills) 17:51  
บทที่3 : เรียนรู้ตารางทักษะการทำงาน (Skills Matrix) 2:54  
บทที่4 : ระดับทักษะ (Skills Level) ของ Skill Matrix (Part 1) 16:51  
บทที่4 : ระดับทักษะ (Skills Level) ของ Skill Matrix (Part 2) 17:19  
บทที่5 : แนวทางการจัดทำ Skills Matrix อย่างง่ายใช้ได้จริง 5:46  
บทที่6 : แนวทางวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดทักษะที่ต้องการจัดทำ Skills Matrix 18:26  
บทที่7 : การให้ความหมายและตัวชี้วัดทักษะ 6:51  
บทที่8 : การจัดทำตารางทักษะรายบุลคลและตารางทักษะการทำงาน (Part 1) 9:50  
บทที่8 : การจัดทำตารางทักษะรายบุลคลและตารางทักษะการทำงาน (Part 2) 12:21  
บทที่9 : การวัด / ประเมินทักษะ (Part 1) 11:34  
บทที่9 : การวัด / ประเมินทักษะ (Part 2) 8:51  
บทที่10 : ข้อแนะนำในการจักทำ Skills Matrix อย่างได้ผล 14:00  
บทที่11 : การเชื่อมโยงของ Skills Matrix กับการสอนงาน OJT (Part 1) 16:31  
บทที่11 : การเชื่อมโยงของ Skills Matrix กับการสอนงาน OJT (Part 2) 16:17  
บทที่12 : การจัดทำ OJT Matrix จากรายการทักษะ (Skills) 11:40  
สรุป
เวลา(นาที)
Q&A 2:00  
สรุปเนื้อหาของคอร์ส 7:14  
สำหรับอัดคอร์สออนไลน์ Skill Matrix + OJT Matrix (Course Square).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ